TRANSFORMATION OF THE CONCEPT «TRAINING OF TEACHER-PHILOLOGIST»: A RETROSPECTIVE APPROACH

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2020-06-04-034

Keywords:

Key words: professional training of a teacher-philologist, teacher-philologist of a wide profile, teacher-philologist of a double profile, retrospective approach.

Abstract

This article analyzes the conceptual apparatus of the study, which allowed to distinguish such categories as: "teacher-philologist of dual profile", "teacher-philologist of general profile", "specialist of integrative profile", "related / related special

Metrics

Metrics Loading ...

References

Закон України про вищу освіту [online]. – Доступно: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 [дата звернення: 11.12.15].

Байда, М.В., 2015. Підготовка майбутніх учителів філологічних спеціальностей до реалізації технологій кооперативного навчання у професійній діяльності. Кандидат наук. Житомирський державний університет

Семеног, О.М., 2006. Система професійної підготовки майбутніх учителів української мови і літератури (в умовах педогічного університету). Доктор наук. Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України.

Місечко, О.Є., 2011. Формування системи професійної підготовки вчителя іноземної мови у педагогічних навчальних закладах України (1900-1964 рр.). Доктор наук. Житомирський державний університет ім. І. Франка.

Соколова, І.В., 2008. Теоретичні та методичні основи професійної підготовки майбутнього вчителя за двома спеціальностями на філологічних факультетах вищих навчальних закладів. Доктор наук. Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України.

Barblan, A., 1999. The Sorbonne Declaration – Follow-Up and Implications: A Personal View. Geneva: Association of European Universities / CRE; Feistritzer, C.E., 2005. Profile of Alternative Route Teachers. Washington, DC: National Center for Educational Information, Pp. 39-43.

Бігич, О.Б., 2004. Методична освіта майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи: монографія. Київ: Вид. центр КНЛУ.

Семеног, О.М., 2006. Система професійної підготовки майбутніх учителів української мови і літератури (в умовах педогічного університету). Доктор наук. Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України.

Дуплійчук, О.М., 2015. Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів-філологів до застосування проектно-комунікативних технологій. Кандидат наук. Житомирський державний університет ім. І. Франка.

Байда, М.В., 2015. Підготовка майбутніх учителів філологічних спеціальностей до реалізації технологій кооперативного навчання у професійній діяльності. Кандидат наук. Житомирський державний університет ім. І. Франка.

Концепція педагогічної освіти, 1999. Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України, № 8, с. 9-25.

Бігич, О., 2002. Формування методичної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови. Рідна школа, № 4, с. 60-62.

Глузман, А., 2001. Университетское педагогическое образование: основные положения концепции. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія Педагогічка і психологія: зб. статей, вип. 3, ч. 1, с.9-14. Київ: Педагогічна преса.

Соколова, І.В., 2008. Теоретичні та методичні основи професійної підготовки майбутнього вчителя за двома спеціальностями на філологічних факультетах вищих навчальних закладів. Доктор наук. Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України.

Сисоєва, С.О. та Соколова, І.В., 2010. Проблеми неперервної професійної освіти: тезаурус наукового дослідження: наук. видання. НАПН України. Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих. Маріупольський держ. гуманітарний ун-т. Київ: Видавничий дім «ЕКМО».

Сигов, И.И., ред., 1976. Проблемы формирования специалистов широкого профиля. Экономика и управление высшей школой. Труды. Выпуск 3. Ленинград.

Соколова, І.В., 2008. Теоретичні та методичні основи професійної підготовки майбутнього вчителя за двома спеціальностями на філологічних факультетах вищих навчальних закладів. Доктор наук. Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України.

Концептуальні засади розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в європейський освітній простір. Наказ М-ва освіти і науки України від 31.12.200

4 р. № 988 [online]. Доступно: <http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/3145/> (дата звернення: 23.09.13)

Доповідна записка про хід виконання цільової комплексної програми, 1999. «Вчитель». Інформаційний збірник Міністерства освіти України, № 8, с. 3-9.

Постанови ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР з питань народної освіти УРСР. ЦДАВОВ України, ф. 166, оп. 15, спр. 1782, 60 арк.

Радишевська, М.М., 2015. Формування інтерактивної компетентності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей в процесі професійної підготовки. Кандидат наук. Житомир.

Larke, P.J., 1992. Effective Multicultural Teachers: Meeting the Challenges of Diverse Classrooms. Equity and Excellence. 25(2-4). Pp. 133-138.

Гріньова, О.М., 2008. Психологічні особливості професійного самовизначення майбутніх учителів в умовах підготовки за двома спеціальностями: автореф. дис. канд. наук. Київ, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова.

Oxford learner’s dictionary [online]. Доступно: <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/specialize#specialize__49> (дата звернення: 10.02.17)

Гончаренко, С.У., 1997. Український педагогічний словник. Київ: Либідь; Гончаренко, С.У. та Ничкало, Н.Г., ред. Професійна освіта: Словник: навч. посіб. Київ: Вища шк., 2000. 380 с.

Соколова, І.В., 2008. Теоретичні та методичні основи професійної підготовки майбутнього вчителя за двома спеціальностями на філологічних факультетах вищих навчальних закладів. Доктор наук. Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України.

Глузман, А., 2001. Университетское педагогическое образование: основные положения концепции. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія Педагогічка і психологія: зб. статей, вип. 3, ч. 1, с.9-14. Київ: Педагогічна преса.

Закон України про вищу освіту [online]. – Доступно: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 [дата звернення: 11.12.15].

Published

2020-12-30

How to Cite

Гайдай, И., Жалинского, И., & Хорош, О. (2020). TRANSFORMATION OF THE CONCEPT «TRAINING OF TEACHER-PHILOLOGIST»: A RETROSPECTIVE APPROACH. SWorldJournal, 4(06-04), 57–68. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2020-06-04-034

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)