PRINCIPLES OF THE CONSTITUTIONAL AND LEGAL STATUS OF ENTREPRENEURS 'SUBJECTS

Authors

  • Anatolii Olinyk Kyiv National University of Technology and Design http://orcid.org/

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2022-13-02-012

Keywords:

principles, norms-ideas, basic principles, subjects of entrepreneurial activity, constitutional and legal status, carrying out of activity not prohibited by laws, etc.

Abstract

The article examines the principles of the constitutional legal status of business entities. The scientific works of the authors and normative-legal acts on the research and regulation of the mentioned principles are analyzed. The named analysis of works

Metrics

Metrics Loading ...

References

Адашис Л.І. Конституційно-правовий статус людини і громадянина. Дніпро: ДДУВС, 2016. 224 с.

Аніщук Н.В. Тенденції розвитку інституту конституційно-правового статусу жінок в Україні. Автореф. дис. канд. юрид. наук: Спеціальність 12.00.13. – правові проблеми політичних інститутів та процесів. Одеса: Одеська національна юридична академія, 2001. 19 с.

Аніщук Н. В. Правові засоби викорінення гендерного насильства в Україні: історико-теоретичний аналіз. Автореф. дис. докт. юрид. наук. Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. Одеса: Одеській національній юридичній академії, 2008. 35 с.

Бисага Ю.М. Права людини: основні напрямки сучасного розвитку. Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні: матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції, присвяченої проголошенню Загальної декларації прав людини (м. Івано-Франківськ, 8 грудня 2009 р.). Івано-Франківськ: ПЮІ ЛьвДУВС, 2010. С. 22-27.

Кобрін В.С. Поняття та зміст конституційно-правового статусу Прем’єр-міністра України. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Юридичні науки. 2016. № 837. С. 131-136.

Колодій А.М., Олійник А.Ю. Права, свободи та обов’язки людини і громадянина в Україні: Підручник. К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. 350 с.

Кольчак Ю.Ю. Актуальні питання щодо поняття та змісту конституційно-правового статусу людини і громадянина в умовах розбудови правової держави. Наше право. 2013. № 6. С. 52-57.

Олійник А.Ю. Поняття конституційно-правового статусу суб’єктів підприємницької діяльності. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 1. С. 79-82.

Полховська І.К. Поняття і принципи конституційно-правового статусу особи в Україні. Право і суспільство. 2012. № 4. С. 19-23.

Скакун О.Ф. Теорія права і держави : Підручник. 3-те видання. К.: Алерта, 2012. 524 с.

Смолин Г. В., Туркот О. А., Хомко Л. В. Господарське право України. Загальна частина: підручник / за заг. ред. Г. В. Смолина. Львів: ЛьвДУВС, 2017. 484 с.

Господарське право (Загальна частина) : підручник. За ред. В.С. Щербини, В.В. Рєзнікової. Київ : Видавництво Ліра-К. 2021. 448 с.

Олійник А.Ю. Міжнародне регулювання конституційної свободи на підприємницьку діяльність в Україні. Право і суспільство. 2019. № 3. С. 182-187.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Рим, 4.XI.1950 р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text. Останнє звернення 16.05.2022 р.

Published

2022-05-30

How to Cite

Олійник, А. (2022). PRINCIPLES OF THE CONSTITUTIONAL AND LEGAL STATUS OF ENTREPRENEURS ’SUBJECTS. SWorldJournal, 2(13-02), 69–77. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2022-13-02-012

Issue

Section

Articles