THE ROLE OF NATURAL RESERVES FUND OF UKRAINE AS A COMPONENT OF SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2022-13-02-031

Keywords:

 nature reserve fund, sustainable development, regional economic and ecological systems

Abstract

The role of the objects of the nature reserve fund of Ukraine in the balanced and safe functioning of the region in the conditions of sustainable development has been assessed. The analysis is carried out and the basic landmarks of strategic development o

Metrics

Metrics Loading ...

References

Конференція ООН з питань навколишнього середовища та розвитку (14 червня 1992р., Ріо-де-Жанейро, Бразилія). URL: https://www.ecoleague.net/ forumy-konferentsii-kruhli-stoly-seminary/ekolohichnyi-kalendar/cherven/item/354-pryiniattia-deklaratsii-rio-de-zhaneiro

Хвесик М.А. Економіка природокористування: вектори розвитку: монографія/ – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2019. 398 с.

Сокур М.І., Шмандій В.М., Бабець Є.К. та ін. Екологічна безпека та економіка : монографія/ – Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2020. 240 с.

Закон України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року». Постанова ВР України № 2697-УІІІ 28.02.2019р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19#Text

Указ Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року». 30.09.2019р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 722/2019#Text

Закон України «Про природно-заповідний фонд України». Постанова ВР України № 2457-ХІІ 16.06.1992р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12/ed20170903#Text

Методологія і практика оцінювання території України для заповідання: монографія/ за ред. акад. НАН України Л.Г. Руденка. К.: Наукова Думка, 2020. 528 с.

Turner Monica G., Gardner Robert H. Landscape Ecology in Theory and Practice. 2nd ed. Springer, 2015. 482 p.

Директива Європейського Союзу 92/43. ЄЕС про збереження природних оселищ та видів природної фауни та флори (1992). Оселищна концепція біорізноманіття: базові документи ЄС. Львів: ЗУКЦ, 2012. С. 27-95

Оцінка туристично-рекреаційного потенціалу регіону: монографія/ за ред. В. Г. Герасименко. Одеса : ОНЕУ, 2016. 262 с.

Європейський підхід до розвитку природно-заповідного фонду на прикладі Люблінського воєводства Польщі. URL: https://dn.gov.ua/news/ yevropejskyj-pidhid-do-rozvytku-pryrodno-zapovidnogo-fondu-na-prykladi-lyublinskogo-voyevodstva-polshhi

Сербов М.Г. Формування соціо-еколого-економічної системи прісноводних ресурсів: регіональні особливості та завдання управління: монографія. Миколаїв: ФОП Швець В.М., 2021. 356 с.

Биркович В.І. Сільський зелений туризм - пріоритет розвитку туристичної галузі України. К.: Стратегічні пріоритети. Науково-аналітичний щоквартальний збірник. 2018. № 1(6). С. 138-143

Робота вищих органів влади у питаннях заповідної справи // Екологія. Право. Людина. Львів: 2015. № 25-26 (65-66). С. 7-29 URL: http://epl.org.ua/ lyudyna/zhurnal_ekologiya_pravo_lyudyna/

Експрес-оцінка стану територій природно-заповідного фонду України та визначення пріоритетів щодо управління ними/ Б.Г. Проць, І.Б. Іваненко, Т.С. Ямелинець, Е. Станчу Львів: Гриф Фонд, 2010. 92 с

Ковалев В.Г., Сербов Н.Г., Рекиш А.А. Производственно-хозяйственная и природоохранная деятельность в водных бассейнах Украины: монография. Одесса: «Полиграф», 2011. 108 с.

Чопко Х. Створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду, як шлях до збереження національного багатства України. Ecobusiness. Екологія підприємства. URL: http://ecolog-ua.com/news/stvorennya-teritoriyta-objektiy-prirodo-zapovidnogo-fondu-yakshlyah-dozberezhennya

Горошкова Л. А., Хлобистов Є. В., Трофимчук В. О. Взаємозв’язок економічного зростання та асиміляційного потенціалу довкілля у забезпеченні сталого розвитку національного господарства. Управління проектами та розвиток виробництва. 2019. №1(69). С. 24–37.

Сербов Н. Г. Влияние экономико-экологической ситуации на производственную и хозяйственную деятельность в водных бассейнах Украины. Одесса: издатель Букаев В.В., 2015. 302 с.

Environmental protection spending continues to increase. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210707-1

Голтвенко О.В. Концептуальні основи інноваційного розвитку функціонування соціо-еколого-економічних систем. Менеджер. 2017. № 1 (74). С.104–113.

Басюк Д. І. Основи туризмології. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2005. 204 с.

Сербов Н. Г. Развитие зеленой экономики в водных бассейнах как объектах природопользования. Зеленая экономика, зеленые технологии, зеленые инвестиции: материалы международной научно-практической конференции/ ИПРЭЭО НАН Украины. Одесса, 2011. С. 236–238.

Serbov M. The introduction of «green technologies» as an methodological basis for sustainable and balanced development of economic-ecological systems of the region (on the example of water basins of Ukraine). European Applied Sciences. Section: Economics and management. 2014. № 7. P. 103–107.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів. URL: https://mepr.gov.ua/news/33072.html

Вартанян Г. В. Сутність та складові механізму використання туристичного потенціалу поліфункціональних еколого-економічних територій: монографія. Одеса: ТЕС, 2015. 120 с.

Экология Крыма. Справочное пособие / под ред. Н. Багрова, В. Бокова. Симферополь: Крымское учебно-педагогическое государственное издательство, 2013. 360 с.

Чугунова Т. Н., Руденко М. И. Эффективность использования территорий природно-заповедного фонда на примере Крымского природного заповедника. Культура народов Причерноморья. 2007. № 121. С. 125–129.

Методические рекомендации «Развитие национальных парков и охраняемых природных территорий в туристских целях». Программа ООН по окружающей среде. Мадрид, 1988. 42 с.

Вишневская Ю. В. К вопросу про административно-правовые меры по обеспечению туристической деятельности в сфере сельского зеленого туризма в Украине. Вестник Академии труда и социальных отношений Федерации профсоюзов Украины. 2011. № 1. С. 27–31.

Гаврилишин І. П. Туризм України: проблеми і перспективи. Київ: Дніпро, 2004. 205 с.

Маклашина Л. Р. Роль инноваций в развитии туризма. Креативная экономика. 2011. №12(60). С. 130–136.

Інформація щодо фінансово-економічних показників сфери туризму та курортів 2017-2020. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=6998024a-0327-4dd6-95ba-50188f934610

Шмагина В. В., Харичков С. К. Рекреация и туризм в системе современных приоритетов социально-экономического развития: монография. Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2000. 70 с.

Published

2022-05-30

How to Cite

Ковтун, І., & Сербов, М. (2022). THE ROLE OF NATURAL RESERVES FUND OF UKRAINE AS A COMPONENT OF SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT. SWorldJournal, 2(13-02), 57–68. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2022-13-02-031

Issue

Section

Articles