THE PEDAGOGICAL CONDITIONS OF THE FORMATION OF DIGITAL COMPETENCE OF FUTURE LAW ENFORCEMENT OFFICERS IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL TRAINING

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2022-14-01-004

Keywords:

 digital competence, digital technologies, pedagogical conditions, future law enforcement officers, professional training.

Abstract

 Features and advantages of the pedagogical conditions are highlighted. The general requirements of the professional training for using the pedagogical conditions for the formation of digital competence are given. The logic of developing, implementing, an

Metrics

Metrics Loading ...

References

Polozhennia pro vyshchi navchalni zaklady MVS. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0193-08#top.

Yppolytova N., Sterkhova N. Analyz poniatyia «pedahohycheskye uslovyia»: sushchnost, klassyfykatsyia. General and Professional Education. 2012. No. 1. P. 8–14.

Fediaieva M.S. Orhanizatsiino-pedahohichni umovy formuvannia informatsiino-komunikatsiinoi kompetentnosti studentiv-ekonomistiv. Profesiina osvita: metodolohiia, teoriia ta tekhnolohii. 2016. No. 3. P. 188–197.

Polozhennia vykorystannia tekhnolohii dystantsiinoho navchannia v osvitnomu protsesi Luhanskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav imeni E.O. Didorenka. URL: https://lduvs.edu.ua/normativni-polozhennya/.

Standart vyshchoi osvity za spetsialnosti 081 «Pravo» dlia pershoho (bakalavrskoho) rivnia vyshchoi osvity. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media /vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/081-pravo-bakalavr-1.pdf.

Standart vyshchoi osvity Ukrainy: pershyi (bakalavrskyi) riven vyshchoi osvity, haluz znan 26 «Tsyvilna bezpeka», spetsialnist 262 «Pravookhoronna diialnist». URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/2022/Standarty.Vyshchoyi.Osvity/Zatverdzheni.Standarty/01/31/262-Pravook hor.diyaln-bak.31.01.22.pdf.

Khrykov Ye.M. Pedahohichni umovy v strukturi naukovoho znannia. Shliakh osvity. 2011. No. 2. P. 11–15.

Bobrytska V.I., Protska S.M. Orhanizatsiino-pedahohichni umovy zastosuvannia informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii u protsesi profesiinoi pidhotovky studentiv humanitarnykh spetsialnostei. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka. 2013. No. 3. P. 58–61.

Published

2022-06-30

How to Cite

Коченко, І. (2022). THE PEDAGOGICAL CONDITIONS OF THE FORMATION OF DIGITAL COMPETENCE OF FUTURE LAW ENFORCEMENT OFFICERS IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL TRAINING. SWorldJournal, 1(14-01), 78–85. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2022-14-01-004

Issue

Section

Articles