THE ALGORITHM OF ANALYTHING ENGLISH TEXTS WITH THE HELP OF PARSERS

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2022-14-01-020

Keywords:

parsing, grabber, parser, syntax analizator.

Abstract

The need for a scientific study of the algorithm for processing English-language text using parsers is relevant for the study of grammatical structures by students in English-language texts of modern society. The purpose of the study is to justify the met

Metrics

Metrics Loading ...

References

Борисова Н. В., Кочуєва З. А., Оліфенко І. В. Метод автоматизованої лематизації дієслів німецької мови. – [Електронний ресурс] /Н.В. Борисова - Режим доступу: http://vlp.com.ua/node/16722

Буніятова І. Р. Еволюція гіпотаксису в германських мовах (IV – XIII ст.) : монографія / І.Р. Буніятова. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2003. – 327 с.

Гирин О.В. Автоматичний синтаксичний аналіз англійської мови: застосування та перспективи – [Електронний ресурс] / О.В.Гирин – Режим доступу: http://nniif.org.ua/File/17govasa.pdf

Гузеева К. А. Инфинитив / К. А. Гузеева, С. И. Костыгина //Грамматика английского языка. – С-Пб : Союз. 2000. – 219 с.

Дарчук Н. П. Автоматичний синтаксичний аналіз текстів корпусу української мови / Н. П. Дарчук //Українське мовознавство. – КНУ ім. Т. Шевченка, 2013. – № 43. – С. 11–19.

Загнітко А. П. Основи українського теоретичного синтаксису. Частина 1 / А. П. Загнітко. – Горлівка, 2004.

Енциклопедія сучасної україни – [Електнонний ресурс]/ режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=4396

Карамишева І. Д. Структурні та функціональні особливості вторинної предикації в сучасній англійській мові (досвід формально-граматичного моделювання) : дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / Карамишева Ірина Дамірівна. – Київ, 2005. – 320 с.

Комп’ютерна лінгвістика – [Електронний ресурс]/ режим доступу: http://computernalingvistska.blogspot.com

Комп’ютерна лінгвістика - [Електронний ресурс]/ режим доступу: http://kikref.ru/iref_589382.html

Сучасна українська літературна мова. Морфологія. Синаксис. – К., 2010. 6. Русская граматика: в 2 т. Т. 2. Синтаксис. – М., 1980. – С. 21.

Чейлитко Н. Г. Корпусне дослідження зон зв'язків словоформ в українському реченні / Н. Г. Чейлитко // Лінгвістичні студії : [зб. наук. праць]. – Донецьк, Вид-во ДонНУ, 2009. – Вип. 18. – С. 268–275.

Методи вивчення змісту медіа – комунікації – [Електронний ресурс]/ режим доступу: http://www.gpedia.com/uk/gpedia/Методи_вивчення_змісту_медіа-комунікацій

Моховик В.В. Реферат - [Електронний ресурс]/ В.В.Моховик/ режим доступу: http://masters.donntu.org/2014/fknt/mokhovykh/diss/indexu.htm

Напрямки комп'ютерної лінгвістики/ режим доступу: https://otherreferats.allbest.ru/programming/00397420_0.html

Основні методи обробки природної мови – [Електронний ресурс]/ режим доступу: http://studall.info/all2-40857.html

Полховська М. В. Аналіз англійських медіальних конструкцій з позиції генеративної граматики / М. В. Полховська // Studia philologica. – 2013. – Вип. 2. – С. 32-36.

Полховська М. В. Критерії розрізнення медіальних та ергативних конструкцій в англійській мові / М. В. Полховська // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. – 2012. – Вип. 26.– С. 277-280.

Проблеми компютерної лінгвістики – [Електронний ресурс]/ режим доступу: http://kumlk.kpi.ua/node/844

Раєвська М. Н. Present-day English Syntax / М. Н. Раєвська //Синтаксис сучасної англійської мови : підруч. – К. : Вища школа,1970. – 179 с.

Снісаренко І. Є. Інфінітивна конструкція з прийменником for у середньоанглійській мові : семантика та функціонування : дис …канд. філол. наук : 10.02.15 / Снісаренко Ірина Євгенівна // КНЛУ. – К., 2001. – 190 с.

Снісаренко І.Є. Позиційні характеристики інфінітивного ад'юнкта мети (на матеріали пам'яток середньоанглійського періоду) / І.Є. Снісаренко // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – Харків : Видавництво ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – № 636. – 2004. – С.186–187.

Українське мовознавство – [Електронний ресурс]/ режим доступу: http://philology.knu.ua/files/library/ukrmov/45/45.pdf

Чейлитко Н. Г. Корпусне дослідження зон зв'язків словоформ в українському реченні / Н. Г. Чейлитко // Лінгвістичні студії : [зб. наук. праць]. – Донецьк, Вид-во ДонНУ, 2009. – Вип. 18. – С. 268–275.

Стемінг – [Електронний ресурс]/ режим доступу: https://lookup-api.apple.com/uk.wikipedia.org/wiki/Стемінг

Published

2022-06-30

How to Cite

Парнус, К., & Свісюк, О. (2022). THE ALGORITHM OF ANALYTHING ENGLISH TEXTS WITH THE HELP OF PARSERS. SWorldJournal, 1(14-01), 108–113. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2022-14-01-020

Issue

Section

Articles