SOCIAL DYNAMICS OF CHANGES IN REORGANIZATION OF NON-CLASSICAL GYMNASIUMS INTO NON-CLASSICAL SECONDARY SCHOOLS OF PRACTICAL DIRECTION (1866-1872)

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2023-21-03-009

Keywords:

secondary education, non-classical secondary schools, non-classical gymnasiums, classical high schools, educational reforms

Abstract

The article deals with the process of reorganization of the non-classical gymnasiums into non-classical secondary schools, on the basis of archival, little known and published sources (1866-1872). Organizational and substantive principles of reorganizatio

Metrics

Metrics Loading ...

References

B. A. Vvedenskyi, Bolshaya Sovetskaia Entsyklopediia [The Great Soviet Encyclopedia], Moscow, State Scientific Publishing House «The Great Soviet Encyclopedia», 1955. – Vol. 36. – 670 p.

S. I. Honcharenko, Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk [Ukrainian pedagogical dictionary], Kyiv, Lybid, 1997. – 376 p.

Mikhailovskyi N. K., Literaturnyie vospominaniia i sovriemiennaia smuta [Literary Memories and Contemporary Anxiety], St. P., Synodal printing house, 1900. – Vol. 1.– 534 p.

S. Nevedenskyi (Shchehlov), Katkov i yeho vriemia [Katkov and his time], St. P., Typography of A.S. Suvorov, 1888. – 569 p.

Polnoie sobraniie zakonov Rossiiskoi imperii [The complete collection of laws of the Russian Empire], comp. 2nd. – Vol. 41. – Dep. 1. – № 432989

Predlozheniia i proekty P.A. Valuieva po voprosam vnutrenniei politiki (1862-1866) [P.A. Valuiev’s proposals and projects on domestic policy (1862-1866)], Historical Archive, 1958. – № 1. – P. 138-153

Katkov M. N., Nasha uchebnaia reforma s prilozheniiami i s priedisloviiem i primiechaniiami Lva Polivanova [Our educational reform with annexes, preface and notes by Lev Polivanov], M., M. G. Volchaninov’s Typology, 1890. – 167 p.

A. I. Pieskunov, Ocherki istorii shkoly i pedagogichieskoi mysli narodov SSSR (vtoraia polovina XIX veka) [Sketches of history of school and pedagogical thought of the peoples of the USSR (second half of the nineteenth century)], M., Pedagogy, 1976. – 600 p.

Russkii arkhiv [Russian archive], 1899. – № 8. – P. 614

Kapteriev P. F., Istoriia russkoi pedagogiki. Glava XX. Obshchie pedagogichieskiie idealy v praktikie sriedniei shkoly. Klassitsyzm i realizm [History of Russian Pedagogy. Chapter XX. General pedagogical ideals in high school practice. Classicism and Realism], Pedagogy, 1995. – № 6. – Pр. 69-83

Mnieniia i soobrazheniia popechitieliei i popechitielskikh sovetov uchebnykh okrugov o primienienii ustava gimnazii i progimnazii 19-go noiabria 1864 goda [Opinions of the governors and school boards of the educational districts on the application of the Gymnasiums and Progymnasiums Charter of November 19, 1864], Journal of the Ministry of Public Education, 1867. – April, Part 134. – Pр. 1-60.

Izvlechieniia iz vsepoddannieishego otchota ministra narodnogo prosvieshchieniia za 1866 god [Excerpts from the most devoted report of the Minister of Public Education for 1866], Journal of the Ministry of Public Education, 1868. – Part 137 – March. – Pp. 10-82

Izvlechieniia iz vsepoddannieishego otchota ministra narodnogo prosvieshchieniia za 1867 god [Excerpts from the most devoted report of the Minister of Public Education for 1867], Journal of the Ministry of Public Education, 1869. – Part 142 – March. – Pp. 1-105.

Smirnov V. Z. Reforma nachalnoi i sriedniei shkoly v 60-kh godakh XIX v. [Reform of primary and secondary school in the 1860s], Publishing house of the Academy of Pedagogical Sciences of the RSFSR, 1956. – 312 p.

Istoriia Rossii v XIX vekie. T.7 Ch.3 Epokha reaktsii [The history of Russia in the nineteenth century. Vol. 7. Part 3. The epoch of reaction], St P., Publishing House of A and G. Granat, 1909. – 299 p.

Hanelin Sh. I. Ocherki po istorii sriedniei shkoly v Rossii vtoroi poloviny XIX veka [Skrtches on the history of secondary school in Russia in the second half of the nineteenth century], Moscow, State Educational and Pedagogical Publishing House of the Ministry of Education of the RSFSR, 1954. – 302 p.

Medynskyi Ye. M. Istoriia rosiiskoi pedahohiky do Velykoi Zhovtnenoi Sotsialistychnoi revoliutsii [History of Russian Pedagogy before the Great October Socialist Revolution], Kyiv-Kharkiv, The Soviet School, 1938. – 463 p. (in Ukrainian).

Izvlechieniia iz vsepoddannieishego otchota ministra narodnogo prosvieshchieniia za 1868 god [Excerpts from the most devoted report of the Minister of Public Education for 1868], Journal of the Ministry of Public Education, 1870. – Part 147 – January. – Pp. 1-203.

Priedstavlieniia v gosudarstviennyi sovet // Sbornik postanovlienii po Ministerstvu narodnogo prosvieshchieniia [Representations to the State Council // Collection of resolutions on the Ministry of Public Education], St. P.: Printing House of the «Public Weather» Society, 1877. – Vol. 5. – Pр. 949-1101.

S. V. Rozhdiestvienskii, Istoricheskii obzor dieiatelnosti Ministerstva Narodnogo Prosvieshchieniia (1802-1902) [Historical Review of the Activity of the Ministry of Public Education (1802–1902)], St. P.: Ministry of Public Education, 1902. – 785 p.

Shmid Ye. K. Istoriia sriednikh uchebnykh zaviedienii v Rosii [History of secondary schools in Russia], Journal of the Ministry of Public Education, 1877. – P. 189-200. – 684 p.

Po delam tsentralnogo upravleniia ministerstva narodnogo prosveshchieniia [On the affairs of the central administration of the Ministry of Public Education], Journal of the Ministry of Public Education, 1869. – September. – Pр. 1-2.

Kratkii istorichieskii obzor hoda rabot po reformie sriedniei shkoly Ministerstva Narodnogo Prosvieshchieniia s 1871 g. [Brief historical overview of the progress of works on the reform of the secondary school of the Ministry of Public Education since 1871], P., 1915. – 56 p.

Alieshyntsev I., Istoriia gimnazichieskogo obrazovaniia v Rossii (XVIII i XIX vieka) [History of high school education in Russia (XVIII and XIX centuries)], St. P.: Published by O. Bogdanova, 1912. – 346 p.

Bilbasov V., Sredniaia shkola v Rossii tridtsat let nazad [High school in Russia thirty years ago], Russian School. – № 4, 1900. – P. 28+49.

Lokot T. F., Mysli pedagoga o reformie shkoly [Teacher’s thinking on the School Reform], St. P.: Publishing House of V. D. Smirnov, 1912. – 89 p.

Sbornik postanovlienii i rasporiazhenii po gimnaziiam, vedomstva Ministerstva narodnogo prosvieshchieniia [Collection of decrees and orders on gymnasiums of the department of the Ministry of Public Education], St. P., 1881. – Vol. 5. – 349 p.

O proektie i shtatakh riealnykh uchilishch viedomstva Ministerstva narodnogo prosvieshchieniia [About the project and staffs of non-classical secondary schools of the Ministry of Public Education], (1871–1873), Vol. 5, St. P., 1881 – Pр. 910-115.

K voprosu o riealnykh uchilishchakh [On the issue of non-classical secondary schools], Journal of the Ministry of Public Education, 1871. – No. 153. – Pр. 59-87.

Vypiska iz zhurnala Obshchego sobraniia Gosudarstvennogo Sovieta 3-go aprelia 1872 goda o prieobrazovanii realnykh gimnazii v realnyie uchilishcha // Sbornik postanovlienii po Ministierstvu narodnogo Prosvieshchieniia [Extract from the journal of the General Assembly of the State Council on April 3, 1872 on the transformation of non-classical gymnasiums into non-classical secondary schools // Collection of decrees of the Ministry of Public Education], St. P.: Publishing House of the «Public Weather» Society, 1877. – Vol. 5. – Pр. 935–955.

Vysochaishyie povielieniia (15 maia 1872 g.). O preobrazovanii realnykh gimnazii v realnyie uchilishcha [The supreme orders (May 15, 1872). On the transformation of non-classical gymnasiums into non-classical secondary schools], Journal of the Ministry of Public Education. – June, P. 161, 1872. – Pр. 51-52.

Tsyrkuliarnoie priedlozheniie nachalstvam uchie,nykh okrugov po povodu vviedieniia v dieistiie ustava rielnykh uchilishch [Circular proposal to the heads of educational districts regarding the introduction of the Non-classical secondary schools Charter], Collection of decrees and orders for high schools, departments of the Ministry of Public Education (1871–1873). – Vol. 5. – St. P., 1881. – Pр. 538-539.

Published

2023-09-30

How to Cite

Бондаренко, Г. (2023). SOCIAL DYNAMICS OF CHANGES IN REORGANIZATION OF NON-CLASSICAL GYMNASIUMS INTO NON-CLASSICAL SECONDARY SCHOOLS OF PRACTICAL DIRECTION (1866-1872). SWorldJournal, 3(21-03), 44–64. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2023-21-03-009

Issue

Section

Articles