PROBLEMS OF INTERDISCIPLINARY SYNTHESIS IN THE PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE MANAGERS

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2023-22-04-015

Keywords:

interdisciplinary approach, interdisciplinary connections, integration of the educational process, interdisciplinary synthesis.

Abstract

The article substantiates the relevance of an interdisciplinary approach for the purpose of integrated consideration and understanding of ideas, objects, social phenomena and processes, and the formation of interdisciplinary thinking of managers on this

Metrics

Metrics Loading ...

References

Бенедисюк М.М. (2017). Міжпредметні зв’язки в системі навчання фізики: їх роль, завдання і форми. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2017. Вип. 59. С. 9–14. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24035

Гуменна Н.В. (2019). Міждисциплінарна інтеграція у професійній підготовці майбутніх фахівців медичної галузі. Інноваційна педагогіка, 2019. Вип. 18. Т. 1. С. 121–126.

URL: http://innovpedagogy.od.ua/archives/2019/18/part_1/28.pdf

Заскалєта, С., & Щербакова, О. (2020). Застосування принципів міжпредметних зв’язків у вищій школі: зарубіжний досвід, OD, вип. 2 (29), с. 121–131, Чер 2020.

URL: https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/692/595

Чорна, В. В., Хлєстова, С. С., Гуменюк, Н. І., Поляруш, В. В., Томашевський, А. В., & Івашкевич Є. М. (2022). Імплементація інноваційних технологій в освітянський простір медичних закладів вищої освіти - виклики сьогодення Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова (вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, Україна, 21018) “Вісник Вінницького національного медичного університету”, 2022. Т. 26. №2. С.274-281.

URL: https://dspace.vnmu.edu.ua/123456789/5781.

Колот А.М. (2014). Міждисциплінарний підхід як передумова розвитку економічної науки та освіти. Вісник КНУ імені Т. Шевченка. Серія: «Економіка», 2014. № 158. С. 18–22. URL: http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2015/11/158_18-22.pdf

Козловський Ю. М. (2018). Інтеграційні процеси в професійній освіті: методологія, теорія, методики : монографія. Львів : Львівська політехніка, 2018. 420 с.

Мінєнко, Г. Осіпов, І., & Толмачова, І. (2020). Роль міждисциплінарного підходу під час навчання майбутніх фахівців у закладах фахової передвищої освіти.The 1st International scientific and practical conference “Eurasian scientific congress” (January 27-28, 2020) Barca Academy Publishing, Barcelona, Spain. 2020. P. 412–418. URL: http://hdl.handle.net/123456789/5079

Покудіна, Л.С. (2017). Міждисциплінарність як один із методів реалізації сучасних технологій навчання у підготовці майбутніх фінансистів допрофесійної діяльності. Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки: Матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Кременчук, 01–03червня2017р.). Кременчук: КрНУ, 2017. С. 44.

URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sitimn_2016_46_75

Саркісова О.Ю. (2013). Сутність поняття «групова взаємодія» як соціальної, психологічної та педагогічної категорії, 2013. URL: http://enpuir.npu.edu. ua/bitstream/handle/123456789/13593

Сучасна вища освіта: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень: ІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та науковців: тези доповідей, Дніпро, 25 березня 2021 р. [Електронне видання]. ‒ Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2021. ‒ 239 с. URL: https://duan.edu.ua/images/News/UA/Departments/Pedagogy_psychology/conf_19_March_2020.pdf

Туркот, Т., & Коновал, О. (2013). Педагогіка та психологія вищої школи : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів– Херсон : Олді-плюс, 2013. – 466 с.

Туркот, Т., & Чуп, Є. (2015). Педагогічні технології, орієнтовані на активізацію самостійної роботи студентів в умовах дистанційного навчання. Педагогічний альманах. - 2015. - Вип. 25. - С. 218-224. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedalm_2015_25_36

Amadio, M., Creame, К., & Geisseler, H. (2021.) Glossary of Curriculum Terminology. 1993–2021. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000223059

References:

Benedysiuk M.M. (2017). Interdisciplinary connections in the system of teaching physics: their role, tasks and forms. Scientific Journal of the National Pedagogical Dragomanov University. Series No. 5. Pedagogical Sciences: Realities and Prospects, 2017. Issue 59. P. 9-14. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24035

Gumenna N.V. (2019). Interdisciplinary integration in the professional training of future medical specialists. Innovative pedagogy, 2019. Issue 18. VOL. 1. P. 121-126.

URL: http://innovpedagogy.od.ua/archives/2019/18/part_1/28.pdf

Zaskaleta, S., & Shcherbakova, O. (2020). Application of the principles of interdisciplinary connections in higher education: foreign experience, OD, vol. 2 (29), pp. 121-131, June 2020. URL: https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/692/595

Chorna, V., Khlestova, S., Humeniuk, N., Polarush, V., & Tomashevskyi A., Ivashkevych E. (2022). Implementation of innovative technologies in the educational space of medical institutions of higher education - challenges of the present Vinnytsia National Medical University (56, Pirogova St., Vinnytsia, Ukraine, 21018) "Bulletin of Vinnytsia National Medical University", 2022, Vol. 26, No. 2 URL: https://dspace.vnmu.edu.ua/123456789/5781.

Kolot A.M. (2014). Interdisciplinary approach as a prerequisite for the development of economic science and education. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Series: "Economics", 2014. № 158. P. 18-22.

URL: http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2015/11/158_18-22.pdf

Kozlovsky Y. M. (2018). Integration processes in vocational education: methodology, theory, methods: a monograph. Lviv: Lviv Polytechnic, 2018. 420 p.

Minenko, G., Osipov, I., & Tolmacheva, I. (2020). The role of an interdisciplinary approach in the training of future specialists in institutions of professional higher education Tolmachova I. / The 1st International scientific and practical conference "Eurasian scientific congress" (January 27-28, 2020) Barca Academy Publishing, Barcelona, Spain. 2020. P. 412-418. URL: http://hdl.handle.net/123456789/5079

Pokudina, L.S. (2017). Interdisciplinarity as one of the methods of implementing modern teaching technologies in the training of future financiers of pre-professional activity. Ideas of Academician Vernadsky and problems of sustainable development of education and science: Materials of the XVII International Scientific and Practical Conference (Kremenchuk, June 01-03, 2017). Kremenchuk: KrNU, 2017. С. 44. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sitimn_2016_46_75

Sarkisova O.Y. (2013). The essence of the concept of "group interaction" as a social, psychological and pedagogical category, 2013. URL: http://enpuir.npu.edu. ua/bitstream/handle/123456789/13593/Sarkisova. pdf?sequence=1

Modern higher education: promising and priority areas of research: II International Scientific and Practical Conference of Students, Postgraduates and Scientists: abstracts, Dnipro, March 25, 2021 [Electronic edition]. - Dnipro: Alfred Nobel University, 2021. - 239 p. URL: https://duan.edu.ua/images/News/UA/Departments/Pedagogy_psychology/conf_19_March_2020.pdf

Turkot, T., & Konoval O. (2013). Pedagogy and psychology of higher education: a textbook for students of higher education institutions.Kherson: Aldi-plus, 2013. 466 p.

Turkot, T. I., & Chup, E. V. (2015). Pedagogical technologies focused on activation of students' independent work in the conditions of distance learning. Pedagogical Almanac. - 2015. - Issue 25. - P. 218-224. - Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedalm_2015_25_36

Amadio, M., Creame, К., & Geisseler, H. (2021.) Glossary of Curriculum Terminology. 1993–2021. URL: URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000223059

Published

2023-11-30

How to Cite

Черушева, Г., & Пархоменко, В. (2023). PROBLEMS OF INTERDISCIPLINARY SYNTHESIS IN THE PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE MANAGERS. SWorldJournal, 4(22-04), 8–15. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2023-22-04-015

Issue

Section

Articles