FUNDAMENTAL CATEGORIES OF COMPETITIVENESS: DEVELOPMENT AND INTERCONNECTION

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2024-23-00-043

Keywords:

inflation, consumer price index, fixed exchange rate, floating exchange rate, inflation targeting

Abstract

The article reveals the reasons for the consequences of inflationary processes in wartime. The dynamics and assessment of the consumer price index in Ukraine for 2013-2023 are presented. An assessment of the NBU's actions regarding the implementation of m

Metrics

Metrics Loading ...

References

Донських А.С. Конкурентоспроможність аграрних підприємств та фактори, що її вивчають. Ефективна економіка [Електронний журнал]. 2011. №12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=850

Журба І.О., Коляденко Ю.М. Сутність і значення конкурентоспроможності підприємства. Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України: збірник наукових праць. 2012. Випуск 35. С. 97–103. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/52304/7/Zhurba_Sutnist_znachennia_konkurentospromozhnosti%20.pdf

Сміт А. Дослідження про природу і причини багатства народів: Пер. з англ. Васильєв О., Межевікіна М., Малівський А. Видавництво «Наш формат». Київ. 2020. с. 722.

Коваленко О.В. Підприємництво та його організаційно-правові засади. Навч. посібник. Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка». 2013. 400 c. URL: http://e-pidruchniki.com/book/10_Pidpriemnictvo_ta_iogo_organizaciino_pravovi_zasadi.html

Литвиненко Т. Базові складові поняття «конкуренція». Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Економіка. 2008. 99-100. С. 72-75. URL: http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2015/11/23.pdf

Волошин А.В. Характеристика конкурентоспроможності та визначення її сутності. ECONOMICS: time realities. 2023. № 4 (68). С. 83-88. https://economics.net.ua/files/archive/2023/No4/83.pdf

Закон України «Про захист економічної конкуренції» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 12, ст.64), остання редакція № 3295-IX від 09.08.2023). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#Text

Павлюк Т.І. Сутність та роль конкуренції в ринковій економіці. Економічна теорія та історія економічної думки. 2016. Випуск 6. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/6_ukr/2.pdf

Конкурентоспроможність підприємства: навчальний посібник / І.А. Дмитрієв, І.М. Кирчата, О.М. Шершенюк  Х.: ФОП Бровін О.В., 2020. 340 с.

Гончарук Т.І. Конкуренція: сучасна економічна характеристика та особливості. Актуальні проблеми економіки. 2004. № 2. С. 130-146. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/141459334.pdf

Портер Майкл Э. Міжнародна конкуренція. Конкурентні переваги країн. Паблішер. 2018. – 952 c

Портер Майкл Э. «Конкурентна стратегія. Техніки аналізу галузей і конкурентів»: пер. з англ.: Кошманенко Н. Видавництво «Наш формат». 2000. 424 c.

Нєізвєстна О.В., Гетьманенко А.А. Оцінка та практичні рекомендації щодо забезпечення конкурентоспроможності українських банків в сучасних умовах. Ефективна економіка. [Електронний журнал]. 2012. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1659

Румянцев А.П., Мірошниченко В.Ю. Теоретичні спекти аналізу конкуренції та конкурентоспроможності підприємств у сучасних ринкових умовах. Ефективна економіка [Електронний журнал]. 2011. № 11. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=850

Крухмаль О.В., Барановська О.А. Конкурентоспроможність банку та банківського продукту: фактори впливу та оцінка. Ефективна економіка [Електронний журнал]. 2014. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3023

Варга В. П. Конкурентний потенціал як основа стабільності підприємства. Ефективна економіка. [Електронний журнал]. 2020. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7750

Конкурента перевага (2024). URL: https://uk.wikipedia.org

Вовк В.Я. Сутність та зміст конкурентоспроможності банку. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка. 2011. Спецвипуск 33. Частина 2. С. 23–28. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua

Гаврікова А.В. Сучасні фактори впливу на конкурентоспроможність банківських установ. Цифрове суспільство: управління, фінанси та соціум: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Дніпро: Університет митної справи та фінансів. 2023. Том 1. C. 59–61.

Published

2024-01-30

How to Cite

Гаврікова, А., & Самодрига, Я. (2024). FUNDAMENTAL CATEGORIES OF COMPETITIVENESS: DEVELOPMENT AND INTERCONNECTION. SWorldJournal, 2(23-02), 101–107. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2024-23-00-043

Issue

Section

Articles