ENSURING THE QUALITY OF EDUCATIONAL SERVICES OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN UKRAINE

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2020-04-04-026

Keywords:

 quality of educational services, processes, conditions for ensuring the quality of education, stakeholders, higher education seekers, employers

Abstract

 The paper considers the application of the principles of TQM (Total Quality Management) to the educational services of the higher education institutions in Ukraine. The processes influencing the result are identified, the conditions that ensure the quali

Metrics

Metrics Loading ...

References

Асташова Ю. , Демченко А. Взаимодействие с потребителями и партнерами бизнеса: модели и информационное обеспечение [Електронний ресурс] /Ю. В. Асташова, А. И. Демченко // Концепт. – 2013. – № 11 (ноябрь). – Режим доступа: http://e-koncept.ru/2013/13218.

Закон України «Про організації роботодавців» від 24. 05. 2001 2436-III. – Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/ show/ 2436 -III.

Закон України «Про освіту» Документ 2145-VIII, чинний, поточна редакція – Редакція від 02.04.2020, підстава – 540-IX. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#n2050

Лаврентьев Г.В., Лаврентьева Н.Б., Неудахина Н.А. Инновационные обучающие технологии в профессиональной подготовке специалистов / Г.В. Лаврентьев, Н.Б. Лаврентьева, Н.А. Неудахина Барнаул: Изд-во Алтайского государственного университета, 2002. – 146 с.

Момот О.І. Менеджмент якості та елементи системи якості: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007 – 368 с.

Пластовець П. Десять cтандартів інновацій [Електронний ресурс] / П. Пластовець. – Режим доступу: http://www.management.com.ua/qm/qm214.html

Положення про стейкхолдерів освітніх програм спеціальностей Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет», Дніпро, Державний ВНЗ «НГУ», 2017». – 9 с.

Процеси управління проектами : навч.-метод. посіб. / М. В. Гриньова, Н. М. Сас. – К. ; Полтава : ПНПУ, 2012. – 196 с.

Садриев А.Р. Управление идеями в системе инновационного менеджмента [Електронний ресурс] / А.Р. Садриев // Теория и практика общественного развития, 2012. – № 11. – Режим доступу: https://cyberleninka. ru/article/ n/upr avlenie-ideyami-v-sisteme-innovatsionnogo.

Сас Н.М. Застосування принципів TQM (Тотального керування якістю) у забезпеченні якості надання освітніх послуг ЗВО //«Професійний менеджмент у сучасних умовах розвитку ринку» : Матеріали доповідей VIІІ науково-практичної конференції з міжнародною участю (1 листопада 2019 р.). – Х. : Монограф. – 2019. – с. 331. – С. 222-224.

Сас Н.М. Тенденції професійної підготовки майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційного управління (теоретико-методологічний аспект): автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук: спеціальність 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти» /Н.М.Сас, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.–2015.– 40с.

Khippel' E., Tomke S., Zonnak M. Dostizhenie krupnykh proryvov v kompanii 3M // Upravlenie innovatsiyami. M., 2008.

Published

2020-06-30

How to Cite

Сас, Н. (2020). ENSURING THE QUALITY OF EDUCATIONAL SERVICES OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN UKRAINE. SWorldJournal, 4(04-04), 47–54. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2020-04-04-026

Issue

Section

Articles