CREATIVE POTENTIAL OF STUDENTS OF A TECHNICAL UNIVERSITY: DEVELOPMENT OPPORTUNITIES

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2023-20-02-013

Keywords:

creativity, technical creative work, university, methodology of creative work, innovation

Abstract

Modern post-industrial society requires appropriate specialists for its efficient functioning. But they must have not only technical skills in their profession but also developed abilities for technical creation. After all, technical progress is impossib

Metrics

Metrics Loading ...

References

Дмитришин О. Навчально-дослідницька робота зі студентською молоддю у класичних університетах України. (Друга половина ХХ – початок ХХІ століть) // Обрії. — 2015. — № 2. — С. 50–52. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/obrii_2015_2_17

Кузнєцов Ю. «Основи технічної творчості» — обов’язкова дисципліна для всіх бакалаврів технічних вишів // Матеріали XXIII-ї науково-технічної конференції «Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта», 2023. — С. 224–228. — doi:10.20535/2409-7160.2023.XXIII.282103

Чернявська Т. Креативне мислення менеджерів // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика. — 2021. Том 20 № 1(47). — С. 146–157. — doi:10.18524/2413-9998.2021.1(47).227013

Вовчаста Н., Байрамова О., Чорна Г. Розвиток навичок креативного мислення у здобувачів вищої освіти // Український педагогічний журнал. — 2022. № 1. — С. 87–97. — doi: 10.32405/2411-1317-2022-1-87-97.

Павленко В. В. Креативність: сутність, структура, закономірності формування і розвиток // Педагогічна освіта: Теорія і практика. Педагогіка. Психологія : зб. наук. праць / редкол. : Огнев’юк В. О., Хоружа Л. Л. [та ін.]. — К. : ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. Вип. 23. — 128 с. – С. 15–21.

Теоретичні і прикладні аспекти розвитку креативної освіти у вищій школі: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. — Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. — 284 с.

Кулєшков Ю. В. Принципи інженерної творчості: навч. посіб. / Ю. В. Кулєшков, Т. В. Руденко, М. В. Красота [та ін.] ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. — Кропивницький : ЦНТУ, 2019. — 105 с.

Тарара А. М. Науково-технічна творчість: практ. посіб. — К. : Педагогічна думка, 2019. — 128 с.

Махинько В. М., Махинько Л. В., Козир О. М. Наукові підходи до пошуку асортиментних ніш хлібопекарського виробництва // Хранение и переработка зерна. — 2010. — №1(127). — С. 46–49. — URL: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1238/1/mvmnpdpanhv.pdf

Махинько В. М., Ковбаса В. М. Використання принципів радіантного мислення для інтенсифікації навчальної діяльності студента // Імплементація сучасних технологій навчання у навчальний процес : матеріали Міжнародної наукової конференції, 17-18 березня 2015 р. — К. : НУХТ, 2015. — С. 205-211. — URL: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/1238

Published

2023-07-30

How to Cite

Махинько, В., Махинько, Л., & Хархалуп, М. (2023). CREATIVE POTENTIAL OF STUDENTS OF A TECHNICAL UNIVERSITY: DEVELOPMENT OPPORTUNITIES. SWorldJournal, 2(20-02), 38–44. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2023-20-02-013

Issue

Section

Articles