PROFESSIONAL IDENTITY STRUCTURE OF PHYSICAL THERAPISTS

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2024-23-00-036

Keywords:

professional identity, physical therapy, institutions of higher education.

Abstract

The main provisions of the formation of the professional identity of future specialists in physical therapy in institutions of higher education are considered. The structure of the professional identity of future specialists in physical therapy has been s

Metrics

Metrics Loading ...

References

Константюк Н. І. Основні засади підвищення конкурентоспроможності вищої освіти України в умовах формування глобальної економіки. Сталий розвиток економіки: наук.-вироб. журн. 2013. № 3. С. 26–28.

Копочинська Ю. В. Теоретико-методологічні аспекти формування професійної ідентичності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації. Молодий вчений. 2017. № 12 (52) (груд.). С. 387–391

Кравець В. Проблеми модернізації вищої освіти України в умовах глобалізації. Україна – Європа – Світ: зб. наук. пр. Серія: Історія, міжнародні відносини. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. Вип. 10. С. 15–23.

Марунець М. Прикладні аспекти дослідження професійної ідентичності. Соціальна психологія. 2006. № 3. С. 90–97.

Пальчевський С. С. Акмеологія – поклик майбутнього. Акмеологія в Україні: наук. вид. 2010. № 1. С. 7–14.

Ткаченко А. Ю. Професійна ідентичність особистості в процесі професіоналізації. Проблеми екстремальної та кризової психології. 2011. № 10. С. 221–228.

Шевченко Н. Ф. Становлення професійної свідомості практичних психологів у процесі фахової підготовки: монографія. Київ: Міленіум, 2005.

с.

Chantal A., Graham S. Enabling autonomy through independent learning at higher stages. The Fifth National Institution-Wide Language Programmes Conference: Proceedings of the 5th 1WLP Conference in Nottingham Trent University. Nottingham: Nottingham University Press, 1995. P. 49–60.

Gunn, H., Hunter, H., Haas, B. (2012). Problem Based Learning in physiotherapy education: a practice perspective. Physiotherapy, 98 (4), 330–335. Retrieved from: https://www.sciencedirect.com/journal/physiotherapy/vol/98).

References

Konstantyuk NI є основними принципами збільшення творчості високої освіти України в умовах формування національної економіки. Сумісний розвиток економіки: освіта і продукція. journal 2013. No. 3. P. 26-28.

Yu. V. Копочинська. Теоретичні і методологічні аспекти формування професійної identity майбутніх specialists в фізичній реhabilitation. A young scientist. 2017. No. 12 (52) (Decmb). P. 387-391

Kravets V. Problems of modernization of higher education of Ukraine in conditions of globalization. Ukraine - Europe - World: coll. of science pr. Series: History, international relations. Ternopil: TNPU named after V. Hnatyuk, 2012. Vol. 10. P. 15-23.

Marunets M. Applied aspects of professional identity research. Social Psychology. 2006. No. 3. P. 90-97.

Palchevskyi SS Acmeology – the call of the future. Acmeology in Ukraine: Science. kind. 2010. No. 1. P. 7-14.

Tkachenko A. Yu.Professional identity of the individual in the process profesionalization. Problems of extreme and crisis psychology. 2011. No. 10. P. 221-228.

Shevchenko N.F. Formation of professional consciousness of practical psychologists in the process of professional training: monograph. Kyiv: Millennium, 2005. 298 p.

Published

2024-01-30

How to Cite

Корчинський, В., & Пономаренко, М. (2024). PROFESSIONAL IDENTITY STRUCTURE OF PHYSICAL THERAPISTS. SWorldJournal, 2(23-02), 32–38. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2024-23-00-036

Issue

Section

Articles